موزه ملی ایران باستان، ساختمان دوران اسلامی – تهران